Atmosfera -Temperatura i pressió

En l’anterior gràfic es pot apreciar com la temperatura disminueix i després augmenta al sortir de l’atmosfera…

Disminusió de la pressió (hPa o mb) vs l’alçada (km)

La pressió en un cert punt correspon a la força (pes) que la columna atmosfèrica sobre aquest lloc exerceix per unitat d’àrea, a causa de l’atracció gravitacional de la Terra. La unitat utilitzada per a la pressió atmosfèrica s’anomena hectopascal (hPa) o milibar (mb) i correspon a una força de 100 Newton per metre quadrat.

Nota: 

newton (N) – unitat de força.     1 N = 1 kg · m / s 2
quilogram-força (kgf) – unitat de força.     1 kgf = 9.8067 newton

Per tant, 100 N = 10.2 kgf  (quilogram-força)

La pressió atmosfèrica mitjana a nivell de la mar és lleugerament superior a 1000 hPa, el que correspon a una força propera a 10 tones per metre quadrat (1 Kg per cm2). Com l’atmosfera és comprensible, l’efecte de la força gravitacional fa que la seva densitat (massa per unitat de volum) disminueixi amb l’altura, la qual cosa al seu torn explica que la disminució de la pressió amb l’alçada no sigui lineal.

Scroll to top